DSCF5345mini

Wij streven om 2 pedagogisch medewerkers op de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn dan kunnen we van dit streven afwijken door bijvoorbeeld een stagiair/vrijwilliger te voegen of bij zeer kleine groepen deze door 1 pedagogisch medewerker te laten leiden.
De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio is in het geval van De Wereldkinderen:

a. één beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
b. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.
Verder is het Conform het “convenant kwaliteit” toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio.
Dit mag op de volgende tijden:
-voor 9.30 uur
-tussen 12.30 en 15.00 uur
-na 16.30 uur
Bovenstaande momenten zijn aandachtpunten bij de uitwerking van het vier-ogen-principe.
Voor afwijkende uren zie pedagogisch beleid

1. De deuren naar de groepen staan open wanneer gewerkt wordt met pedagogisch medewerker op een groep. Dit zorgt voor transparantie, de medewerkers en
mede collega’s ikc hebben zicht op elkaar.
2. Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en mededelingen.
3. De groepsruimte is rondom voorzien van grote ramen, zodat er altijd van buiten naar binnengekeken kan worden.
4. De groepsruimte is zo ingericht dat de medewerker de ruimte in zijn geheel goed kan overzien.
5. De toiletdeuren zijn aan de onder-bovenkant open, waardoor er goed zicht is op de toiletgang.

Personeel
Ieder personeelslid is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang, waarbij een controle is uitgevoerd op een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt tevens voor stagiaires/vrijwilliger.
Nieuw personeel wordt pas aangenomen na een mate van screening en eventueel referentienavraag.
Stagiaires/vrijwilligers staan altijd boventallig en dus nooit alleen op een groep.

de uitgebreidere versie vind u hier:

VIER OGEN BELEID2019